Απολυτίκιο Συνάξεως Ιωάννου του προδρ. - 07 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

Коментари